Политика за защита на личните данни1. Търговецът защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Търговецът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

2. Потребителският акаунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Потребителя.

3. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

4. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

5. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.

6. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търговеца.

7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

8. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца.

9. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.